Esteticusti

Klinika plastické, estetické a laserové medicíny

Adresa:

Velká Hradební 3385 / 9
Ústí nad Labem
Česká republika

Napište nám:

Email: info@esteticusti.eu

Zavolejte:

Pevná linka: +420 475 212 047
Mobil: +420 775 122 031

Pondělí - Pátek: 8:00 až 18:00 PM
Parkování

Při hospitalizaci lze, po dohodě s recepcí naší kliniky, využít naše hlídané parkovací místo ve dvoře kliniky. Zaparkovat můžete také v nedalekých podzemních garážích ZDAR, na parkovišti u Hotelu Vladimír vzdáleného 150 m, nebo v obchodnícm centru Forum vzdáleném 150 m.

Stížnost je oprávněn podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • osoba prokazatelně písemně zmocněná pacientem (s ohledem na lékařské tajemství je vyžadováno úřední ověření podpisu zmocnitele).

Stížnost se podává:

 • řediteli společnosti ESTETICUSTI s.r.o. panu Emilu Vraspírovi

Stížnost lze podat:

 • ústně
 • telefonicky
 • písemně na adresu společnosti a to buď prostřednictvím pošty, na emailovou adresu stiznosti@esteticusti.cz, nebo do datové schránky ID: uxtfw57

Stížnost bude projednána:

 • se stěžovatelem osobně a písemně vyřízena ve lhůtě 30 dnů, která může být ve složitějším případě prodloužena o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel informován.
 • Stěžovatel je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo pasem, a pokud se nejedná přímo o pacienta, rovněž předložit k nahlédnutí originální doklady, z nichž vyplývá, že je oprávněným stěžovatelem.
 • Stěžovatel je oprávněn nahlížet do stížnostního spisu, který ESTETICUSTI s.r.o. po přijetí stížnosti založí a eviduje. Pokud si stěžovatel přeje pořídit kopie spisu, nebo jeho částí, bude mu to za úplatu umožněno.
 • Stížnost je vyřízena písemnou, popřípadě se souhlasem stěžovatele, ústní formou. Stěžovatel má právo, pokud není s vyřízením stížnosti spokojen, podat stížnost Krajskému úřadu v Ústí nad Labem. V takovém případě uvede důvody svého nesouhlasu s vyřízením stížnosti.